ចំនួនអតិថិជនស្ត្រីធៀបនឹងបុរស

  • 62% ជាស្ត្រី
  • 38% ជាបុរស

% ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ < $12 និង <$6

57% អតិថិជនដែលមានចំណូលទាបជាង 12​ ដុល្លារក្នុង ១ថ្ងៃ
19%​ អតិថិជនដែលមានចំណូលទាបជាង 6ដុល្លារក្នុង ១ថ្ងៃ

កំណើនផលបត្រឥណទាន

2012: ផលបត្រឥណទាន 5.8 លានដុល្លារ
2013: ផលបត្រឥណទាន 9 លានដុល្លារ
2014: ផលបត្រឥណទាន 15 លានដុល្លារ
2015: ផលបត្រឥណទាន 21 លានដុល្លារ

អតិថិជនជាអ្នកធ្វើការធៀបនឹងអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្ម

  • 47% ជាអ្នកធ្វើការ
  • 53% ប្រកបអាជីវកម្ម