គិតត្រឹមខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអតិថិជនស្ត្រីធៀបនឹងបុរស

 • 61% ជាស្ត្រី
 • 39% ជាបុរស

% ចំនួនអតិថិជនតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ

26% អតិថិជនមានចំណូលតូចជាង 300 ដុល្លារ ក្នុង ១ខែ
48%​ អតិថិជនមានចំណូលចន្លោះពី 300 ដុល្លារ ទៅ 700ដុល្លារ​ ក្នុង ១ខែ
13%​ អតិថិជនមានចំណូលចន្លោះពី 700 ដុល្លារ ទៅ 1000 ដុល្លារ ក្នុង ១ខែ
14% អតិថិជនមានចំណូលលើសពី 1000 ដុល្លារ ក្នុង ១ខែ

ផលប័ត្រឥណទានតាមប្រភពចំណូល

 • 36% អ្នកធ្វើការ
 • 40% អ្នករកស៊ី
 • 11% មន្ត្រីរាជការ
 • 7% កម្មករ
 • 4% អ្នកមិនមានការងារ
 • 1% ប៉ូលិស/យោធា

ផលប័ត្រឥណទានតាមប្រវត្តិអតិថិជន

 • 31% នៅផ្ទះជួល
 • 21%នៅជាមួយឪពុកម្តាយ
 • 4% នៅកន្លែងធ្វើការ
 • 38% នៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន
 • 5% ធ្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន
 • 1% ផ្សេងៗ