គិតត្រឹមខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

ចំនួនអតិថិជនស្ត្រីធៀបនឹងបុរស

 • 56% ជាស្ត្រី
 • 44% ជាបុរស

% ចំនួនអតិថិជនតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ

2% អតិថិជនមានចំណូលចាប់ពី 6 ដុល្លារ ចុះក្រោម
8%​ អតិថិជនមានចំណូលចន្លោះពី 6ដុល្លារ ទៅ 12ដុល្លារ
90%​ អតិថិជនមានចំណូលលើសពី 12ដុល្លារ

ផលប័ត្រឥណទានតាមប្រភពចំណូល

 • 31% អ្នកធ្វើការ
 • 46.5% អ្នកប្រកបអាជីវកម្ម
 • 9.5% មន្ត្រីរាជការ
 • 5% កម្មករ
 • 7% ផ្សេងៗ

ផលបត្រឥណទានតាមប្រវត្តិអតិថិជន

 • 32.8% នៅផ្ទះជួល
 • 18.5%នៅជាមួយឪពុកម្តាយ
 • 1.7% នៅកន្លែងធ្វើការ
 • 39% នៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន
 • 0.04% រស់នៅកន្លែងរដ្ឋត្រូវការ
 • 6.3% ធ្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន
 • 1.5% ផ្សេងៗ