គិតត្រឹមខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

ចំនួនអតិថិជនស្ត្រីធៀបនឹងបុរស

 • 59% ជាស្ត្រី
 • 41% ជាបុរស

% ចំនួនអតិថិជនតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ

28.5% អតិថិជនមានចំណូលតូចជាង 300 ដុល្លារ ក្នុង ១ខែ
46.7%​ អតិថិជនមានចំណូលចន្លោះពី 300 ដុល្លារ ទៅ 700ដុល្លារ​ ក្នុង ១ខែ
24,8%​ អតិថិជនមានចំណូលលើសពី 700ដុល្លារ ក្នុង ១ខែ

ផលប័ត្រឥណទានតាមប្រភពចំណូល

 • 35% អ្នកធ្វើការ
 • 46% អ្នកប្រកបអាជីវកម្ម
 • 10% មន្ត្រីរាជការ
 • 5% កម្មករ
 • 3% អ្នកមិនមានការងារ
 • 1% ប៉ូលិស/យោធា

ផលបត្រឥណទានតាមប្រវត្តិអតិថិជន

 • 28% នៅផ្ទះជួល
 • 18%នៅជាមួយឪពុកម្តាយ
 • 3% នៅកន្លែងធ្វើការ
 • 44% នៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន
 • 5% ធ្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន
 • 1% ផ្សេងៗ