គន្លឹះសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងគោលបំណងដើម្បីរស់នៅ

តើអ្នកចង់ទិញផ្ទះមែនទេ?​ លោកអ្នកចាំបាច់សួរសំនួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វីចង់ទិញ? លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្ទះនៅពេលដែលលោកអ្នកមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការទិញ។​ ខាងក្រោមនេះជាសំនួរមួយចំនួនដែលអាចវិភាគពីគោលបំណងនិងស្វែងរកសេចក្តីប្រាថ្នាដែលអ្នកចង់បាន។

Read more

តើគួរទិញឬជួលផ្ទះ

ពួកយើងដឹងថាលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដើម្បីបន្តររីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារលោកអ្នកតទៀត។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងសម្រេចចិត្តបានល្អថាតើគួរតែជួលផ្ទះឬក៏ទិញផ្ទះ៖

Read more

គន្លឹះទាំង៧យ៉ាងដើម្បីមានសុភមង្គលក្នុងផ្ទះ

មានកត្តាសាមញ្ញមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានសុមង្គល។ យើងគួរដឹងថា យើងនីមួយៗមានឥទ្ធិពលលើបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើង ដូច្នេះបរិយាកាសជុំវិញយើងក៏មានឥទ្ធិពលមកលើយើងវិញដែរ។ ដូច្នេះហើយយើងគួរតែធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់យើងឲ្យគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះដែលតែងទន្ទឹងរង់ចំាចង់មក​ មិនមែនមានអារម្មណ៍មិនចង់ចូលផ្ទះទេ។

Read more

ផ្ទះល្អ ការសិក្សាល្អ

ពេលបវេសនកាលរបស់កូនៗចូលមកដល់ ឳពុកម្តាយអាចដើរតួរជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់កូនៗ ឬក៏ជាអ្នកដាក់សម្ពាធលើកូន ឬអាចដើរតួរជាទាំងពីរ។ សូមឳពុកម្តាយយកពេលដ៏ខ្លីមួយពិចារណាបន្តិច។ តើការដែលយើងបញ្ជូនកូនទៅសាលាដែលល្អបំផុតគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងរួចពីទំនួលខុសត្រូវលើការសិក្សារបស់កូនមែនទេ?​ វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមជាឳពុកម្តាយត្រូវធ្វើជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់កូននិងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេចង់រៀ​ន។

Read more