គន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះ

ទិញផ្ទះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយដែលត្រូវការពេលវេលា និងការគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់ លើចំណុចមួយចំនួនដូចជាប្រភេទប្លង់ គុណភាពផ្ទះ ទំហំផ្ទះ ទីតាំង បរិយាកាសជុំវិញ និងការត្រៀមរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ។ល។ សម្រាប់អ្នកដែលទិញផ្ទះលើកដំបូង

Read more