វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងកម្ចីលំនៅដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

កម្ចីលំនៅដ្ឋានគឺជាបំណុលរយៈវែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងថវិការរបស់អ្នក ដើម្បីបង់សងកម្ចីលំនៅដ្ឋានបានល្អនោះទេ អ្នកនឹងទទួលបានការពិន័យ និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នក។

Read more

ការរៀបចំផ្ទះសម្រាប់អ្នកមានកូនតូច

ការមើលថែទាំកូនតូចៗត្រូវប្រើពេលវេលា និងកម្លាំងច្រើន ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នករវល់តាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អនោះទេ។ សូមកុំគិតថា ពេលអ្នកមានកូនធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានរបៀបរៀបរយបាន។

Read more

ហេតុអ្វីអ្នកនៅលីវត្រូវទិញផ្ទះ ឬខុនដូ?

ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅលីវភាគច្រើនមិនមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ មុនពេលពួកគេរៀបការ។ ពួកគេតែងតែគិតថា ការទិញផ្ទះ ឬខុនដូ គឺជារឿងដែលពួកគេគួធ្វើបន្ទាប់ពីរៀបការ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកនៅលីវមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះ ឬខុនដូ ផ្ទាល់ខ្លួន។

Read more

គន្លឹះសំខាន់ៗ មិនត្រូវមើលរំលង មុនពេលចាប់ផ្ដើមសង់ផ្ទះ

ផ្ទះជាកន្លែងផ្ដល់នូវសុខសុវត្ថិភាព សុភមង្គល និងភាពថ្លៃថ្នូរ។ មនុស្សជាច្រើនមានក្ដីស្រម៉ៃចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះដែលល្អ និងប្រកបដោយផាសុខភាព។ ទោះបីយ៉ាងណា ការសាងសង់ផ្ទះក្នុងក្ដីស្រម៉ៃរបស់អ្នក គឺជាគម្រោងមួយ ដែលអ្នកគួតែយកចិត្តទុកដាក់។

Read more