គណនាចំនួនប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែលដែលលោកអ្នកអាចខ្ចីបាន ។ សូមបញ្ចូលតួរលេខក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមរួចចុចប៊ូតុងគណនា ។

សម្រាប់ការប្រឹក្សា ឬស្នើសុំប្រាក់កម្ចី សូមប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលិកជំនាញតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 093 666 635

តួរលេខដែលទទួលបានពីការគណនាគ្រាន់តែជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មិនមានជាការផ្តល់ជាយោបល់សម្រាប់ការវិនិយោគដែរ ។ យើងខ្ញុំមិនធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពច្បាស់លាស់នៃការគណនានេះទេ។ ចំនួនប្រាក់កម្ចីពិតប្រាកដប្រែប្រួលខុសពីការគណនានេះ ហើយវាអាស្រ័យទៅលើការវាយតម្លៃជាក់ស្តែងដោយ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ដោយផ្ទាល់ ។ យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែវិធីគណនាប្រាក់កម្ចីនេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ។

គណនា

ចំនួនប្រាក់កម្ចីជាតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណ

$ 0.00