គណនាតម្លៃសាងសងផ្ទះល្វែង និង ផ្ទះវិឡាតឿ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលនូវប្រវែង បណ្តោយ ទទឹង​ ជ្រើសរើសចំនួនជាន់ និងប្រភេទគ្រឹះទៅតាមបណ្តោយផ្ទះរបស់លោកអ្នកជាការស្រេច ។ សម្គាល់៖ គុណភាព និងសម្ភារ​ គឹតាមស្តង់ដារផ្ទះល្វែងបុរី

លោកអ្នកអាចប្រឹក្សាបន្ថែមពីតម្លៃពិតប្រាកដជាមួយអ្នកម៉ៅការ

សូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការគណនានេះមិនបញ្ជាក់ពីតម្លៃទីផ្សា ឬពីអ្នកម៉ៅការណាមួយដែលជាដៃគូរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែនឡើយ ។ តម្លៃនេះគ្រាន់តែជាតួលេខ​ប៉ាន់ប្រមាណ ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការប្រើជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់សាងសង់ផ្ទះ ។ ហ្វឺស ហ្វាយនែន សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែក្នុងរូបមន្តនៃការគណនានេះ ។

គណនាតម្លៃសាងសង់

លទ្ធផលប៉ាន់ប្រមាណ

$ 0.00

គណនាតម្លៃសាងសង់

តម្លៃប៉ាន់ប្រមាណ

$ 0.00

by: Mr. Chroek Daro  Tel :096 666 8960