ខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះ និងលេខទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ និងអ្នកម៉ៅការសំណង់

CAN

ក្រុមហ៊ុន តុបតែង និងសំណង់

Tel: 010 911 900

Daron

ក្រុមហ៊ុន តុបតែង និងសំណង់

Tel: 096 666 8960

C-Corp

ក្រុមហ៊ុន តុបតែង និងសំណង់

Tel: 012 991 034/016 991 034

Facebook: Construction Corp

ENG

ក្រុមហ៊ុន តុបតែង និងសំណង់

Tel: 092/093 661 150

BT

ក្រុមហ៊ុន តុបតែង និងសំណង់ ប៊ីធី

Tel: 097 84 89 836 / 098 304 168 / 078 68 58 98

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

សូមចុច ទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្នុងខេត្តសៀមរាប

សូមចុច ទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

សូមចុច ទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សូមចុច ទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្នុងខេត្តកណ្ដាល

សូមចុច ទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សូមចុច ទីនេះ