ចំនួនអតិថិជនស្ត្រីធៀបនឹងបុរស ត្រឹមខែឧសភា ២០១៩

  • 56% ជាស្ត្រី
  • 44% ជាបុរស

% ចំនួនអតិថិជនតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ គិតត្រឹមខែឧសភា ២០១៩

2% អតិថិជនមានចំណូលចាប់ពី 6 ដុល្លារ ចុះក្រោម
8%​ អតិថិជនមានចំណូលចន្លោះពី 6ដុល្លារ ទៅ 12ដុល្លារ
90%​ អតិថិជនមានចំណូលលើសពី 12ដុល្លារ

ផលប័ត្រឥណទានតាមប្រភពចំណូល ត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

  • 34% អ្នកធ្វើការ
  • 47% អ្នកប្រកបអាជីវកម្ម
  • 9% មន្ត្រីរាជការ
  • 5% កម្មករ
  • 5% ផ្សេងៗ