ចំនួនអតិថិជនស្ត្រីធៀបនឹងបុរស ត្រឹមខែមករា ២០២០

  • 59% ជាស្ត្រី
  • 41% ជាបុរស

% ចំនួនអតិថិជនតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ គិតត្រឹមខែមករា 2020

2.93% អតិថិជនមានចំណូលចាប់ពី 6 ដុល្លារ ចុះក្រោម
13.65%​ អតិថិជនមានចំណូលចន្លោះពី 6ដុល្លារ ទៅ 12ដុល្លារ
83.41%​ អតិថិជនមានចំណូលលើសពី 12ដុល្លារ

ផលប័ត្រឥណទានតាមប្រភពចំណូល ត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

  • 36.13% អ្នកធ្វើការ
  • 44.81% អ្នកប្រកបអាជីវកម្ម
  • 11.17% មន្ត្រីរាជការ
  • 4.37% កម្មករ
  • 3.52% ផ្សេងៗ