*លោកអ្នកអនុញ្ញាតិឲ្យ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន ទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកវិញតាមទំនាក់ទំនងនេះ

សម្គាល់៖ កម្ចីអចលនទ្រព្យធានាផ្តល់ជូនបានសម្រាប់តែអតិថិជន ហ្វឺស ហ្វាយនែន ប៉ុណ្ណោះ ។ **កម្ចីផ្ទះដំបូង ផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកធ្វើការប៉ុណ្ណោះ)