ជុន សុថានី

អគ្គនាយិកា

លោកសី្រ ជុន សុថានី បានចាប់ផើ្តមអាជីពជាមួយ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក ជាសវនករផ្ទៃក្នុង នៅក្នុងឆ្នំា ២០០២។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក លោកសី្រ មានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនជាមួយ តួនាទីជាច្រើន រួមមានការគ្រប់គ្រង​​​​ការបង្កើតគម្រោង ការបង្កើតសំណើរ (Proposal Development) ការពិនិត្យការរីកចម្រើន និងការកសាង ទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់ជំនួយ។ នៅឆ្នំា២០០៧ លោកសី្រ បានក្លាយជាប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម វីសិនហ្វាន់ កម្ពុជា ដែលលោកសី្រទទួលខុសត្រូវផ្នែករកមូលនិធិ ផ្នែកទីផ្សារ ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល។ ឆាំ្ន២០០៨ លោកសី្រ​ផា្លស់ទៅ​កុ្រមហ៊ុន វីង ដែលនៅ ទីនោះ លោកស្រីបានបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងគ្រប់គ្រងការលក់ រួមទាំងការលើកទឹកចិត្តនិង ពងី្រក​ភ្នាក់ងារលក់ជាង៩០០នាក់។ លោកសី្រ សុថានីបានចូលបម្រើការជាមួយ ហ្វឺស ហ្វាយនែន នៅឆ្នំា ២០១១ ជានាយិកាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយិកានៅខែ សីហា ឆ្នំា ២០១៤ ។ លោកសី្រ សុថានី បានទទួលបរិញ្ញបត្រគ្រប់គ្រង ផ្នែកគណនេយ្យ និងបានបន្តអនុបណ្ឌិតអភិវឌ្ឍអង្គភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ចីខ្នាតតូច ។

ហេង សក្តា

ប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន

លោក ហេង សក្តា ជាសមាជិកដែលបានធ្វើការយូរជាងគេជាមួយ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ចាប់ផ្តើមដំបូង ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលឥណទានហើយបានរីកចម្រើនជាមួយតួនាទីមួយចំនួន និងបានទទួលការតែងតាំងជា ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៅ ឆ្នំា ២០១៥។ គាត់ មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលការងារ១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងជំនាញជាច្រើន និងបានទទួលការសិក្សាពីក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស។ លោក សក្តា ទទួលបានអនុបណ្ខិតពីរផ្នែក គឺ អនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារនិងធានារ៉ាប់រងសំរាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៏ពីសាកលវិទ្យាល័យ ណាន់តេស Nantes (France) និង អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ផ្នែកធានា រ៉ាប់រង ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ។

សាំង វណ្ណឌី

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

លោក វណ្ណឌីបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៏មានគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ២០០២។ មុនមកចូលរួមជាមួយ ហ្វឺស ហ្វាយនែន​ គាត់បានបំរើការជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទីផ្សារនិងទំនាក់ទំនងរយៈពេល២​ឆ្នាំនិងបន្ទាប់មកជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ​ជាង៧ឆ្នាំ នៅ វិសិនហ្វាន់​កម្ពុជា ដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តប្រេន និងយុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងទីផ្សារ។​​ លោក វណ្ណឌី ក៏មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នំាក្នុងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយនិង​ អង្គការ​។ គាត់ចូលរួមជាមួយ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ក្នុង ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ។

ច្រឹក ស៊ីណេត

ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ស៊ីណេត បាន​បម្រើការអស់រយៈពេលជាង១០ឆ្នាំក្នុងកិច្ចការស្ថាបនានិងអនុវត្តប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័រ អនុវត្តសុវត្ថិភាពព័ត៌មានវិទ្យា គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន យុទ្ធសាស្រ្តព័ត៌មានវិទ្យានិងអនុវត្តគំរោងជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ។ គាត់បានចូលរួម ហ្វឺស​ ហ្វាននែនជាប្រធានគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានាខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។ មុនមកកាន់ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន គាត់ជាប្រធានគាំទ្រកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានតួនាទីសម្របសម្រួលរវាងបុគ្គលិកបចេ្ចកទេសព័ត៌មានវិទ្យានិងបុគ្គលិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម នៅអម្រឹត​រយៈពេល១ឆ្នាំ និងធ្លាប់ជាប្រធានគាំទ្រកម្មវិធីនិងបច្ចេកទេសនៅ វិសិនហ្វាន់កម្ពុជា។ គាត់បានទទួលបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្រុងភ្នំពេញ។

វ៉េត វរលក្ខណ៍

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

លោកសី្រ វរលក្ខណ៍ មានបទពិសោធន៍ជាង៧ឆាំ្ន ផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកស្រីវរលក្ខណ៍ ធា្លប់បម្រើការងារនៅតាមកុ្រមហ៊ុនគណនេយ្យ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងអាជីវកម្មទូទៅ ។ លោកសី្រ ចូលបម្រើការងារនៅក្នុង ហ្វឺស ហា្វយនែន នាឆាំ្ន២០១២។ លោកស្រីវរលក្ខណ៍ បានបញ្ចប់ថា្នក់បរិញ្ញប័ត្រ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ អនុបណិ្ឌតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និង បច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ ACCA ។

ស្រេង ស្រីពៅ

ប្រធានផ្នែក រដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្ស

លោកស្រី ស្រីពៅបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម។ លោកស្រី មានបទពិសោធន៍ជាង៨ឆ្នាំផ្នែកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល ទាំងក្នុងស្ថានប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងស្ថាប័នឯកជន។ មុនមកចូលរួមជាមួយ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្សនៅ ខែតុលា​ ឆ្នាំ ២០១៦ លោកស្រីបានបំរើការជាមន្ត្រីធនធានមនុស្ស និងអ្នកសម្របសម្រួលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ មជ្ឈមណ្ឌលនៃសេចក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក ដែលលោកស្រីមានតួនាទីជាអ្នករើសបុគ្គលិក គ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃការងារ ការហ្វឹកហាត់និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រព័ន្ធព័ត៏មានធនធានមនុស្ស ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក និងសំណង។

ស៊ាន ម៉េងសែ

នាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស

ម៉េងសែ មានការរីកចម្រើនខ្ពស់ក្នុងអាជីពការងារ។ លោកបានប្រលូកចូលក្នុងវិស័យការងារបានជាង១០ឆ្នាំ ដោយចាប់ផ្តើមពីកម្រិតបុគ្គលិកធម្មតា រហូតដល់កម្រិតគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល​ និងអភិវឌ្ឍ និងផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដោយលោកមានបទពិសោធន៏ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹង ផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក បង្កើតគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស រដ្ឋបាល​បុគ្គលិក សម្របសម្រួលកិច្ចការធនធានមនុស្ស សំណងទូទាត់។ល។ លោកមានអត្តចរិកល្អប្រសើរ មានភាពអត់ធ្មត់ និងការតាំងចិត្តខ្ពស់។ អំពីការសិក្សា លោកបានទទួលអាហារូបករណ៍កម្រិតបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ ២០០០ និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ២០០៤ និងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ២០០៩។