កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

វាជាឱកាសសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់រាប់ចាប់ពីថ្នាក់ក្រោម ដល់ថ្នាក់លើ មានពេលសប្បាយរីករាយ និងបង្កើននូវភាពស្និតស្នាល រួមគ្នា និងជាពិសេស ដើម្បីស្វែងយល់ពីសារសំខាន់ៗ សម្រាប់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំថ្មី​។