ការរៀបចំផ្ទះសម្រាប់អ្នកមានកូនតូច

ការមើលថែទាំកូនតូចៗត្រូវប្រើពេលវេលា និងកម្លាំងច្រើន ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នករវល់តាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អនោះទេ។ សូមកុំគិតថា ពេលអ្នកមានកូនធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានរបៀបរៀបរយបាន។