ដំណើរទស្សនកិច្ចគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Musoni មកពីប្រទេសកេនយ៉ា

ហ្វឺស ហ្វាយនែន បានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈគ្រប់គ្រង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Musoni ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា នៅថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ គឺដើម្បីស្វែងយល់ពីនីតិវិធីក្នុងការផ្តល់កម្ចីលំនៅដ្ឋានខ្នាតតូច។