កញ្ញា ណាលីន

នេះជាស្ថានភាពដ៏លំបាក ហើយដោយគ្មានជម្រើសផ្សេង នាង និងម្ដាយបានសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅក្នុងតូបដ៏តូចមួយក្នុងផ្សារ ជាកន្លែងដែលនាងលក់សំលៀកបំពាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។