បង្កើនចំណេះដឹង លើការកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការទិញលក់ដី ឬផ្ទះ

២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ៖ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ FIRST FINANCE បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី នីតិវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការទិញលក់អចលនទ្រព្យ ដែលមានការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃពីសាធារណៈជនចំនួនប្រហែល ១៥០ នាក់។