ពិធីចុះអនុសារណៈយោគយល់ ជាមួយ Camlife

ភ្នំពេញថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧៖ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Camlife បានចុះអនុសារណៈយោគយល់ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដល់គ្រប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។