វេទិកាលំនៅឋានថា្នក់ជាតិ

វេទិកាលំនៅឋានថ្នាក់ជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារទី២៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៧ នៅឯសណ្ឋាគារអ៊ីនធើខនទីណង់តាល់ រាជធានីភ្នំពេញ នៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា​ សុផារា។