ហ្វឺស ហ្វាយនែន ចួលរួមពិព័ណ៌ការងារ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា កន្លងមកនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន បានចូលរួមពិព័ណ៌ការងារដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន everjob នាផ្សារទំនើប អេអនម៉ល។