កម្មវិធីសម្រាប់អតិថិជន ហ្វឺស ហ្វាយនែន

ហ្វឺស ហ្វាយនែន បានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីមានឈ្មោះថា ប្រាប់តគ្នា! ចំណេញតគ្នា! ដែលកម្មវិធីអនុញ្ញាតិឲ្យអតិថិជនទាំងអស់របស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន អាចណែនាំមិត្តភក្តិ ឬញាតិជិតខាងឲ្យមកប្រើសេវាកម្ចីណាមួយរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន